Privacy Policy

Atelier Mystique  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Atelier Mystique zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag of inschrijving. Atelier Mystique en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. U kan te allen tijde uw persoonsgegevens consulteren en verbeteren door ons te contacteren op info@atelier-mystique.be

 

Atelier Mystique gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Als u zich inschrijft voor een workshop hebben we uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig om uw inschrijving uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Als u een prijsaanvraag doet, hebben we de naam van een contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Van de organisatie in kwestie hebben we de naam van de organisatie nodig. Dit teneinde de aanvraag snel en correct te kunnen behandelen.

 

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied en afwijkingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en lessenreeksen die door Atelier Mystique zelf worden georganiseerd of bij Atelier Mystique worden aangevraagd. De deelnemers worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving of door aanvaarding van een offerte.

Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de deelnemer of van de vertegenwoordigers van Atelier Mystique , zijn alleen dan aan Atelier Mystique tegenstelbaar wanneer zij door Atelier Mystique schriftelijk werden bevestigd en uitsluitend voor hetgeen expliciet is omschreven.

 

Inschrijvingen

Inschrijven kan via email naar info@Atelier-mystique.be . Minderjarigen kunnen zich enkel inschrijven mits toestemming van hun ouders of voogd.

Een inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is betaald.

Voor elke workshop en lessenreeks wordt een minimum aantal deelnemers bepaald. Indien er minder inschrijvingen zouden zijn, wordt de cursus of workshop afgezegd en worden de ingeschreven deelnemers volledig terugbetaald.

 Voor elke workshop en lessenreeks wordt ook een maximaal aantal deelnemers bepaald. Zij die een inschrijving aanvragen nadat dit maximum is bereikt worden op een wachtlijst gezet en worden bij eventuele annulaties ingeschreven. Indien zij niet meer kunnen worden ingeschreven kunnen zij bij voorrang op de eerstvolgende cursus met hetzelfde onderwerp worden ingeschreven.

 

Offertes

 Alle offertes van Atelier Mystique zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Atelier Mystique tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard door een voor aanvaarding ondertekend exemplaar te bezorgen aan Atelier Mystique. Dit kan per post, per fax of langs elektronische weg. Atelier Mystique is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

 

Prijs

De prijzen die op de website worden vermeld voor particuliere inschrijvers zijn steeds inclusief BTW.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

 

Betalingsvoorwaarden

Particuliere inschrijvers dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van Atelier Mystique. Indien de termijn tussen de inschrijving en de datum van de workshop daarvoor te kort is, dient de deelnemer een overschrijvingsbewijs mee te brengen naar de workshop zelf.

 

Annulatie door deelnemer

Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald als u zelf annuleert (om welke reden dan ook), inschrijvingsgeld kan niet worden doorgeschoven naar een workshop op latere datum en het kan niet besteed worden in de winkel. U mag wel uw plaats doorgeven aan iemand anders.

Als de vorming al gestart is en je neemt niet deel, kunnen wij het cursusgeld niet meer terugstorten.
 

Stopzetting van een lessenreeks

Indien een persoon bij Atelier Mystique inschrijft voor een lessenreeks, wordt een engagement aangegaan voor de duur van de op de website bij de betreffende lessenreeks vermelde duur.

Indien de deelnemer gedurende de lessenreeks de cursus went stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen

 

Annulatie door Atelier Mystique

Atelier Mystique heeft het recht een workshop of lessenreeks te annuleren voor aanvang van de betreffende workshop of lessenreeks. De deelnemers krijgen hiervan bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

Indien een (gedeelte van een) workshop niet kan doorgaan omdat Atelier Mystique, om welke reden dan ook, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de deelnemers terugbetaald voor het gedeelte van de workshop dat niet kon doorgaan. In het geval er een factuur is opgemaakt voor de betreffende workshop, wordt er een creditnota opgemaakt ten belope van het terug te betalen bedrag.

 

 Aansprakelijkheid

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops en lessenreeksen georganiseerd door Atelier Mystique, zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet.

In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat Atelier Mystique niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Atelier Mystique beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffende workshop en lessenreeks.

Atelier Mystique is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.

Atelier Mystique kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops en lessenreeksen.

 

Beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten worden heel wat beelden genomen. We maken graag gebruik van deze foto’s en video’s om het plezier tijdens onze activiteiten te delen via onze facebook pagina, instagram en onze website.

Met zich in te schrijven verklaart u zich hiermee akkoord,  mocht u later willen dat een foto (of meerdere) verwijderd worden, kan u dat steeds vragen. Dit dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar info@atelier-mystique.be met duidelijke vermelding over welke foto het gaat.

 

Klachten

Klachten aangaande het verloop van een workshop dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan Atelier Mystique kenbaar gemaakt te worden.

Klachten aangaande een factuur dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de verzending van de factuur schriftelijk bij Atelier Mystique ingediend te worden.

Indien de klacht naar het oordeel van Atelier Mystique gegrond is, kan Atelier Mystique kiezen, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, tussen vervanging van de geleverde dienst of het toekennen van een prijskorting.

Een eventuele schadevergoeding die ten gevolge van een klacht aan een deelnemer of organisatie uitgekeerd dient te worden, kan nooit hoger zijn dan het voor de betreffende workshop verschuldigde inschrijvingsbedrag of factuurbedrag.

 

 Intellectueel eigendomsrecht

Alle materialen die in het kader van de workshops worden gecreëerd, zijn en blijven eigendom van Atelier Mystique.

De klant zal de materialen vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van Atelier Mystique overmaken aan een derde, en zal de materialen gebruiken in overeenstemming met de instructies van Atelier Mystique.

 

Nietigheid

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.


Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten worden.
Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze algemene voorwaarden  voortkomen.

 

Algemene voorwaarden kortingsbon en -code

Onderstaande algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op iedere kortingsbon/-sticker (hierna: ‘bon’), kortingscode en dergelijke (hierna: ‘code’), uitgegeven door Atelier Mystique.

Atelier Mystique biedt de klant tegen inlevering van de bon/code éénmalig het kortingsbedrag (met inachtname van onderstaande actievoorwaarden)die in mindering wordt gebracht van het totale bedrag 

Geldigheid bon/code :

 • De klant dient bij het betalen de bon af te geven, of de code te vermelden bij het maken van de afspraak, zodat dit bedrag onmiddellijk in mindering kan worden gebracht op het te betalen bedrag.
 • De bon/code is enkel geldig voor het aankopen van goederen
 • De klant dient – ingeval van gebruik van de website van Atelier Mystique alle gevraagde gegevens van de bon in te vullen op de daartoe bestemde velden.
 • De korting die met de bon/code wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het totale bedrag, op het moment van volledige betaling.
 • De bon/code is geldig gedurende de op de bon vermelde periode/tijdens de vermelde geldigheidsperiode.
 • De bon/code kan niet worden gebruikt in combinatie met een soortgelijke voordelen of andere kortingsbonnen/kortingscodes.
 • De bon/code kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
 • De klant kan de bon/code niet met terugwerkende kracht gebruiken.
 • Gelieve de bon steeds af te printen en af te geven in de winkel (in het geval van een kortingsbon, niet in het geval van een kortingscode). 

 Aansprakelijkheid

Atelier Mystique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de bon/code. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Atelier Mystique niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de bon/code, om welke reden dan ook.

Cadeau-, waardebon- en shoptegoedkaarten

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze voorwaarden van toepassing op door Atelier Mystique uitgegeven bonnen. Door gebruik te maken van een cadeaubon, waardenbon of shoptegoedkaart aanvaard je deze voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Atelier Mystique uitgegeven cbonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Atelier  Mystique/


Sommige Cadeaubonnen zijn voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Atelier Mystique te worden verstrekt. Atelier Mystique behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door bol.com of een door bol.com aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Atelier Mystique te overleggen.


Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vul je de exacte code in.
De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
Cadeaubonnen uitgegeven door Atelier Mystique en/of door Atelier Mystique aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.AtelierMystique.be
Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
Op Cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.
De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. 

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.


Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.
Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met ons. Atelier Mystique zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen. Slotbepaling

Atelier Mystique behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Door gebruik te maken van een bon/code geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden en de voorwaarden die vermeld staan op de website van Atelier Mystique/algemene actievoorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene actievoorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene actievoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

 

Specifieke voorwaarden

 • Door het gebruik te maken van de diensten van Atelier Mystique gaat de gebruiker akkoord met de voorwaarden.
 • De diensten die door Atelier Mystique worden aangeboden zijn betalend, aan de hand van de online afsprakenagenda of ter plekke te voldoen.
 • De klant moet de gekregen informatie op eigen verantwoordelijkheid, op een correcte manier en met gezond verstand beoordelen en gebruiken. 
 • Geplande afspraken dienen minimaal 24u op voorhand geannuleerd te worden. Bij laattijdige of wanneer de afspraak niet wordt nageleefd behoudt Atelier Mystique het recht om een 'No show" vergoeding van 15€ aan te rekenen. Deze dienen uiterlijk binnen de 5 dagen na de afspraak voldaan te worden op het nummer IBAN: BE88731052415741
 • Er kunnen geen rechten aan onze spirituele adviezen worden ontleend. Het consult impliceert paranormale en spirituele ingevingen en u verkiest zelf hoeveel waarde u aan de gegeven inzichten en adviezen hechter wat u ermee verkiest te doen.
 • Atelier Mystique zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven adviezen of ‘toekomstvoorspellingen’. U blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw keuzes en uw eigen leven. Wij retourneren dan ook geen geld van consultkosten, daar er in deze sprake is van een geleverde spirituele dienst en verkoop van een product niet van toepassing is.
 • Een spiritueel-, paranormaal- of coachings-consult is slechts een momentopname van het proces waarin u op dat moment verkeert. Aangezien er op dat moment wordt gekeken of ‘inzichtelijk wordt ingevoeld’ kan Atelier Mystique geen enkele garantie bieden met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Daarnaast maakt uzelf de keuzes die uw toekomst beïnvloeden en bepalen.
 • Wij adviseren te allen tijde een (huis)arts of specialist te consulteren,. Wij zullen u nooit adviseren een huisarts/specialist of psycholoog/psychiater buiten te sluiten. Wij verstrekken geen medische adviezen. Wij gaan er van uit dat u zelf zo verstandig bent om nooit bepaalde zaken zonder (huis)arts of andere specialist te beslissen of deze buiten te sluiten en verzoeken u dringend dit ook niet te doen. Doet u dit wel, dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw keuze.
 • Het is niet toegestaan om gesprekken die tussen u en Atelier Mystique plaats vinden op te nemen zonder vooraf hiervoor schriftelijke toestemming te vragen en te hebben ontvangen via ons emailadres. Mocht er schriftelijke toestemming zijn verleend is het niet toegestaan het opgenomen consult te openbaren aan derden, te kopiëren of te publiceren.
 • Atelier Mystique hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal te allen tijde toestemming worden gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden onthuld, (dus ook geen (e-mail) adres, telefoon- of mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.
 • Het Belgische recht is hierop van toepassing

 

 

Copyright afbeeldingen: Wij gebruiken afbeeldingen van betaalde bronnen of open (onbekende) bronnen. Mochten wij een afbeelding van jou hebben gebruikt die wij abusievelijk open hebben gevonden op internet en mag deze niet worden gebruikt, allereerst onze excuses uiteraard en stuur ons s.v.p. even een berichtje zodat wij dit aan kunnen passen

Retourbeleid voor de online shop